WAS
Pergamon Pergamon
  Pergamonmuseum Berlin, Modell und Pergamonaltar